Yüksek Lisans Tez Listeleri

2019-2020
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1GÜLCAN TALAİBEKOVABALIKÇI ŞEHRİNİN PETROLLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARININ FITOREMEDİASYONUDOÇ. DR. NURZAT TOTUBAEVA
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Begay CURSUNBEK KIZIKIRGIZİSTANˋIN CEVİZ MEYVE ORMANLARINDA YETİŞEN CEVİZLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Camila SMANALİEVA
2CANDOS BOÇOLOEVAT ETINDEN YAPILAN “ÇUÇUK “ ULUSAL GIDA ÜRÜNÜNÜN FIZIKO- KIMYASAL ÖZELLIKLERININ VE MIKROBIYOLOJIK TEHLIKELERININ ARAŞTIRILMASI ÖĞR.GÖR. DR. AYDAYKAN KASIMAKUNOVA
3Arsen ASANOVKURUTULMUŞ MEYVELERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE GÜVENLİK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Anarseyit Deidiyev
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nakılay Irısbay kızıYAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONUProf. Dr. Selahattin Gültekin
2Kurmancan KAPAROVAGALYUMUN POLİMER İÇERİKLİ MEMBRANLARI KULLANARAK KOBALT, NİKEL VE ÇİNKO İONLARINDAN AYRILMASI Prof. Dr. Osman TUTKUN
Biyoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Sımbat KAÇIBEKOVAESKİ MİN-KUŞ URANYUM ÜRETİM BÖLGESİNDEKİ BAZI FABACEAE TÜRLERİNİN ÜZERİNDEKİ KİRLİLİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Nazgül IMANBERDİEVA
Bitki Koruma Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Sezim COLDOŞBEKOVAENTOMOPATOJENIK BACILLUS THURINGIENSIS BAKTERISININ BIYOLOJISI VE ZARARLILARA KARŞI ETKINLIĞI Prof.Dr.Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA
2Maksatay AvazovaKIRGIZISTAN’DA SERT ÇEKIRDEKLI MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERIYEL KANSER HASTALIĞI PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE’NIN MORFO-KÜLTÜLREL VE MOLEKÜLER ÖZELLIKLERI Dr. Saykal BOBUŞOVA
3Aycamal KULMANBETOVA« ENTOMOPATOJENİK BEAUVERİA BASSİANA MANTARLARIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ZARARLILARA KARŞI ETKİNLİĞİ» Prof. Dr. Tinatin Doolotkeldieva
4Abdıganı ABDIGAPAROVDOMATES GÜVESİ [TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)]’NİN ÇUY BÖLGESİ DOMATES YETİŞTİRME ALANLARINDA POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN

2018-2019
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1İbrahim BENLİUZAKTAN ÖĞRETİMDE AÇIK UÇLU SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN METİN MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİYrd. Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA
2Okan YAKITÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SİSTEMİ UYGULAMASI ve KULLANILABİLİRLİĞİN ARTIŞI İÇİN ARAYÜZ TASARIMIYar. Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1GÜLCAN TALAİBEKOVABALIKÇI ŞEHRİNİN PETROLLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARININ FITOREMEDİASYONU DOÇ. DR. NURZAT TOTUBAEVA
2GÜLCAN ESENCANOVABALIKÇI ġEHRĠNĠN PETROLLE KĠRLENMĠġ TOPRAKLARIN MAKRO VE MIKRO BESIN KOMPOZISYONUNDAKI DEGIġIMLERININ ANALIZI Prof., Dr. KANATBEK KOCOBAYEV
3Kurmancan KAPAROVAGALYUMUN POLİMER İÇERİKLİ MEMBRANLARI KULLANARAK KOBALT, NİKEL VE ÇİNKO İONLARINDAN AYRILMASI Prof. Dr. Osman TUTKUN
4RAHAT ABDIKADIROVAMİNERAL GÜBRELERİN KULLANIMI VE TOPRAK- SU SİSTEMDEKİ SODYUM NİTRATIN KONSANTRASYON DAĞILIMININ ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMESİPROF. DR. ZARLIK MAYMEKOV
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Arsen ASANOVKURUTULMUŞ MEYVELERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE GÜVENLİK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİDoç. Dr. Anarseyit Deidiyev
2CANDOS BOÇOLOEVAT ETINDEN YAPILAN “ÇUÇUK “ ULUSAL GIDA ÜRÜNÜNÜN FIZIKO- KIMYASAL ÖZELLIKLERININ VE MIKROBIYOLOJIK TEHLIKELERININ ARAŞTIRILMASI Dr. AYDAYKAN KASYMAKUNOVA
3Bermet SULTANOVAKIRGIZİSTAN CEVİZ ORMANLARINDAKİ MEYVELERİN POLYPFENOLİK PROFİLLERİNİ ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Jamila SMANALİEVA
4Cazgül SeitkanovaКırgızların ulusal içeceği bоzanın mikroflorasın araştırma Doç. Dr. Anarseyit DEYDIEV
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nakılay Irısbay kızıYAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONUProf. Dr. Selahattin Gültekin
2İLYAZ ABDİLLA UULUBEŞKENT CEVHERİNDEKİ BENTONİTLERİN FİZİKOKİMYASAL VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI DOÇ. DR. BAKIT BORKOYEV
3Alimcan KALBEKOVİDEAL OLMAYAN VE İZOTERMAL OLMAYAN REAKTÖRLERİN MATLAB İLE PERFOMANS SİMULASYONU Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
Biyoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Sımbat KAÇIBEKOVAESKİ MİN-KUŞ URANYUM ÜRETİM BÖLGESİNDEKİ BAZI FABACEAE TÜRLERİNİN ÜZERİNDEKİ KİRLİLİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Nazgül IMANBERDİEVA
2BERMET KIDIRALİYEVA“Kadji-Say uranyum atıkları deposundaki Perovskia abrotanoides üzerinde radyasyonun ve ağır metallerin etkisi” Doç.Dr. Gulbubu KURMANBEKOVA
3Tamara ABDIKAİMOVAPopulus nigra, Dactylis glomerata, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donax ve Achillea millefolium’un Bişkek-Kırgızistan’da Muhtemel Ağır Metal Kirliliğinin Tespitinde Biyomonitör Organizma Olarak KullanılabilirlikleriDoç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV
4Meerim RUSLANBEKOVABİYOMONİTOR OLARAK EFEDRA (EPHEDRA INTERMEDIA)’ NI KULLANILARAK KADJİ-SAY URANYUM ATIK DEPOSUNUN SEBEP OLDUĞU EKOTOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Kadirbay CEKIROV
5Asel TURGUNBAEVAKacı Say’da bulunan uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğinin belirlenmesinde Artemisia dracunculus bitki türünün biyomonitör organizma olarak kullanılmasıProf. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Bitki Koruma Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Maksatay AvazovaKIRGIZISTAN’DA SERT ÇEKIRDEKLI MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERIYEL KANSER HASTALIĞI PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE’NIN MORFO-KÜLTÜLREL VE MOLEKÜLER ÖZELLIKLERI Dr. Saykal BOBUŞOVA
2Sezim COLDOŞBEKOVAENTOMOPATOJENIK BACILLUS THURINGIENSIS BAKTERISININ BIYOLOJISI VE ZARARLILARA KARŞI ETKINLIĞI Prof.Dr.Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA
3Abdıganı ABDIGAPAROVDomates Güvesi [Tuta absoluta (Meyrıck) (Lepıdoptera: Gelechııdae)]’nin Çuy Bölgesi Domates Yetiştirme Alanlarında Popülasyon DinamiğininbelirlenmesiProf. Dr. Hüseyin GÖÇMEN
4Aycamal KULMANBETOVA« ENTOMOPATOJENİK BEAUVERİA BASSİANA MANTARLARIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ZARARLILARA KARŞI ETKİNLİĞİ» Prof.Dr. Tinatin Döölötkeldiyeva
5Ayzat BAYIZBEK KIZI AG VE CU NANO PARTIKÜLLERININ BAKTERIYAL ATEŞ YANIKLIĞI ERWINIA AMYLOVORA’ YA KARŞI ANTIBAKTERİYEL ÖZELLIKLERINİN INCELENMESİ Dr. Saykal BOBUŞOVA
6TINÇTIKGÜL BAKITOVAMEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI PATOJENİNİN (ERWİNİA AMYLOVORA) TANIMLANMASI VE BİYOLOJİK MÜCADELE OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. TİNATİN DÖÖLÖTKELDİEV
7Edil KULСABAEVTOPRAK MIKROORGANIZMALARININ PESTISITLERI BOZMA YETENEKLERININ INCELENMESI VE ESKI ILAÇLA DÖNÜŞTÜRÜLMESI IÇIN EN UYGUN KOŞULLARIN BELIRLENMESIDr. Mahabat KONURBAYEVA
8Eleonora EŞİMBEKOVASERALARDA HIYAR HASTALIKLARININ KONTROLÜNDE STREPTOMYCES IRKLARININ KULLANIMI Dr. Saykal BOBUŞOVA

2017-2018
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Akim BOLUŞBEK UULUKONFERANS VE DERGİ İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME, DÜZENLEME VE YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRMESİ Yrd.Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1RAHAT ABDIKADIROVAMİNERAL GÜBRELERİN KULLANIMI VE TOPRAK- SU SİSTEMDEKİ SODYUM NİTRATIN KONSANTRASYON DAĞILIMININ ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMESİ PROF. DR. ZARLIK MAYMEKOV
2CİYDE TOKPAEVAKUMTÖR MADENİN YAĞLANMIŞ BEZLERİNİN POLİGONU VE ONUN İŞİN BİYOTEKNOLOJİK BİR YÖNTEMLE MODERNLEŞTİRİLMESİ DR. NURZAT TOTUBAEVA
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1GÜLKAYIR ASANOVATARHUN OTUNUN TEMELİNDE DİZEL YAKITLARI İÇİN KATKI MADDE ALMA DOÇ. DR. KÜLÜMKAN SARTOVA
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nurtilek Camşitov MAKSİMUMLU FARK DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMLERİDoç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK
2Ulan AşırbaevDÖRDÜNСÜ MERTEBEDEN LİNEER VE DİFERANSİYEL PSEUDOPARABOLİK DENKLEMLER İÇİN SAĞ TARAFIN BULUNMASI PROBLEMLERİ Prof. Dr. Avıt ASANOV
3Zaripa TAŞBAEVAEĞRİ ÜZERE AĞIRLIKLI ORTONORMAL POLİNOMLARIN DAVRANIŞLARIProf.Dr. Fahreddin ABDULLAYEV
Biyoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ulukbek ABDURASULOVJER-UY ALTIN CEVHERİ KOMBİNATININ ALANINDA YETIŞEN NEPETA PSEUDOKOKANİCA POJARK, THYMUS SERPYLLUM VE SCHMALHAUSENİA NİDULANS. BİTKİLERİNDE AĞIR METALLERİ İÇERİLMESİNİN TAYİNİProf. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA

2016-2017
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1MAHABAT KULMURZAYEVABILGISAYAR GRAFIKLERINDE AYDINLATMAYI MODELLEME Yard. Doç. Dr. ZAMİRGUL KAZAKBAYEVA
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ALİYA SOLTONKULOVAAKTİFLEŞTİRİLEN KİL TEMELİNDE, ATIKSULARI ARITMADA AZ ATIKLI TEKNOLOJIK ŞEMAYI HAZIRLAMAPROF. DR. ZARLIK MAYMEKOV
2Emrah DOĞDUKIRGIZİSTAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN GÜNEŞ VE SU ENERJİSİ POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASIProf. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
3AYNURA ASANOVASU ÖZELLİKLERİ VE İYONLARI ARAŞTIRMAYA DAYANARAK ISIKGÖL DURUMUNUN ÇEVRESEL DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. KANATBEK KOCOBAEV
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Kunduz KADIROVA“Kırgızistan‟ın Dağ ve Vadi Bölgelerinde Elde Edilen Bal Türlerinin Kimyasal BileĢimin ve Fiziksel Özelliklerin Tespiti"Yard. Doç., PhD Camila SMANALĠEVA
2Ece SEMERCİOĞLUUN ÜRETİM HATTININ BAZI MİKROBİYOLOJİK TEHLİKELER YÖNÜNDEN İNCELENMESİDr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

2015-2016
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Bolot CUNUSOVKırgız Cumhüriyetinin Moden Kaynakların İşletilmesi Hakkında Olan Çevre Yasalarının Analizi ve Önerilerin HazırlanmasıProf.Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
2Gülgakı APSAMATOVAFormik Asit-Formaldehit Oksijen-Su Sistemin Fiziksel ve Kimyasal Modellemesi ve Çevresel Etki DeğerlenmesiProf.Dr. Zarlık MAYMEKOV
3Suusar CEKIN KIZINarın Şehirinin İçme Suyun Araştırma ve Çevresel Değerlendirilmesi Prof.Dr. Kanatbek KOCOBAYEV

2014-2015
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ernist BEKBOYEVKIRGIZ METİN KORPUSLARINA DAYALI HİPERMETİN SÖZLÜK DİZİNİ OLUŞTURMA(DERGİ TÜRÜ METİN) Doç.Dr.Bakıt ŞARŞENBAYEV
2Adilet İBRAGİMOVKIRGIZ METİN KORPUSLARINA DAYALI HİPERMETİN SÖZLÜK DİZİNİ OLUŞTURMA(ROMAN TÜRÜ METİN) Doç.Dr.Bakıt ŞARŞENBAYEV
3Meerim UYÇUBEK KIZIMANAS DESTANINDAKİMETİNLERİN KONUTLARINA GÖRE HYPERTEXTLIK SÖZCÜK DÜZENLEMEK Doç.Dr.Bakıt ŞARŞENBAYEV
4Göksu Zekiye ÖZENHADOOP ÇATISININ BULUT ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ VE BAŞARIM ANALİZİDoç.Dr.Rayımbek SULTANOV
5Ulan BAYALİEVMARKOV MODELİNİ KULLANARAK ROBOTLARIN YERİNİ KEŞFEDEN ALGORİTMA Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Tinatin TALAS KIZIMANAS HAVALİMANININETRAFINDAKİ KÖYLERE OLAN YAPAY ETKİSİ VE ÇEVRESEL DEĞERLENDİRİLMESİDr.Nurzat TOTUBAYEVA
2Begaim ALIPOVAÇU NEHRİNİN SU KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ÇEVRESEL DEĞERLENDİRİLMESİProf.Dr,Kanatbek KOCOBAYEV
3Cıldızkan BEYŞEKEEVABAZI BOYA VE CİLA MALZEMELERİN MODİFAKASYONU VE ONLARIN ÇEVREYE OLAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİProf.Dr.Zarlık MAYMEKOV
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Melisbek GAPPAROVFREDGOLM-STİELTJESİN’İN II.MERTEBEDEN LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİN GENELLEŞTİRİLEN EULER’İN METODU İLE YAKLAŞIK HESAPLAMAProf.Dr.Avıt ASANOV
2Burak OĞULFARK DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK
3Akmöör KOCOŞOVADOĞRUSAL OLMAYAN PARABOLİK DİFFERENSİYEL DENKLEMELERİN ASİMTOTİĞİProf.Dr.Asan ÖMÜRALİYEV
4Elvira ALIBEK KIZIPARABOLİK DENKLEM ŞEKLİNDEVERİLEN OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ASİMPTOTİKASIProf.Dr.Asan ÖMÜRALİYEV
5Gülnar SÜLEYMANOVABETİMSEL İSTATİSTİK VE HİSTOGRAM KARMA METODUProf.Dr.Asan ÖMÜRALİYEV
6Kalima MOLDOKULOVAİKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN HAREKETLİ SINIR DEĞER PROBLEMİDoç.Dr. Elman HAZAR

2013-2014
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ella ABILAYEVASTASYONER FAZLI PARABOL PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNÜN ASİMPTOTİĞİProf.Dr.Asan ÖMÜRALİYEV

2012-2013
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ahmet Hilmi AYDINAjax teknolojisini elektronik kitap oluştururken Kullanma ( faydalanma ) imkanlari Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV
2Çınara BAYCANOVA Web teknoloji üzerine kurulan okul bilgi sistemlerini araştırmaProf. Dr. Ulan BRİMKULOV
3Cumagül Nurakun Kızı Bilimsel içerik Yönetim, Değerlendirme ve Yayınlama Sistemi GeliştirilmesiDoç. Dr. Mehmet TEKEREK
4Kamil Aykutalp GÜNDÜZ Doküman Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Universite Uygulamalarına Adeptasyonu Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Akılbek İSRAİLOV Arıtma tesislerinin ham çamurunan sıvı biyoyakıtların üretim imkanların değerlendirme Dr. Nurzat Totubaeva
2Mirlan MOLDOBAYEV Atmosferik havadaki kirletici gazların basınç ve sıcaklığa bağımlı olarak hacim oranının değişimin çevresel değerlendirme (orta ve küçük güçlerdeki buhar kazanları örneğinde)Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ruslan Adil AKAY TEGİNNarin bölgesinde üretilen kimizlarin bazi kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin araştirilmasiProf. Dr. Zafer Gonulalan
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Netice KÜÇÜKKükürt Dioksit ile Doyurulmuş Sularda Flaş Kalsine Kolemanitin Çözünlüğünün optimizasyonunda Taguchı Yönteminin UygulanmasıProf. Dr. Ali Osman SOLAK
2Aynur KIDIRALİYEVAPorselen Bilişiminin Optimizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesiDoç. Dr. Bakıt BORKOYEV

2011-2012
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Kılıçbek TURDAKUNOVKIRGIZ METINLERDE KIRIL SIMGELERININ KULLANMA SIKLIĞINI ARAŞTIRMA VE SONUCUNUN UYGULAMA İŞLEMLERDE KULLANILMASIProf. Dr. Ulan BRIMKULOV
2Atiye Okur Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Joomla Üzerinde Uygulama ProjesiDoç.Dr. Bakıt Şarşembaev
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Roza Yryskeldiyeva Düşük Sıcaklıkta Pişirilen Porselenin Elektriksel Özelliklerinin BelirlenmesiDoç.Dr. Bakıt Borkoev
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Muhammadmuso ABDUCABBAROVStieltjes İntegralinin Orta nokta Metodu ile Yaklaşık Değerini BulmaProf. Dr. Avıt Asanov
2Sedat Yanık İmpuls Fonksiyonlari için Laplace Dönüşümü ve UygulamalariProf. Dr. Ramiz Rafatov
3Sefa Utoğlu Hipergeometrik Seriler Ve UygulamalariProf. Dr. Ramiz Rafatov

2010-2011
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Perizat CAMANKULOVANarın Bölgesindeki Yeraltı Suların Korunma Derecesinin DeğerlendirilmesiProf. Dr. Kanatbek Kocobaev
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aybek BÖDÖŞOV Halka Kek Pişirilmesinin Isı ve Kütle Transferi Olarak Matematiksel ModellenmesiProf. Dr. Coşkan ILICALI
2Ayçurok MACİTOVAKırgızistanda Yetişen Bazı Meyvelerin Antosiyanin Profillerinin Belirlenmesi ve Ko-pigmentasyon ile Isıl Kararlılıklarının ArttırılmasıDr. Aydaykan KASIMAKUN
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Isa Muslu Minimum Enerji ile Lineer Sistemde Yönetim MetoduProf. Dr. Ramiz Rafatov
2Ruhidin ASANOVSınırsız Alandaki Fredgolmun III. Türdeki Integral Denkleminin Çözüm TekliğiProf. Dr. Avit Asanov

2009-2010
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aziz MULLABAYEVBişkek şehri çevre otoyollarında meydana gelen gürültü kirliği üzerinde bir çalışma Prof. Dr. M. Haluk Chelik
2Tilek MAYTIKOVSquid Proxy Server Bazında Web Trafiğinin Online Gözlenmesi ve Hesab Sistemi Yard. Doç. Dr. Bakıt Şarşembayev
3Aycarkın SAİT KızıModelleme Metodu Yardımıyla Ağ Optimizasyonu Doç. Dr. Rayımbek Sultanov
4M. Selim ELMALIBilgisayar Mimarisi Öğretimi için Basit 8-Bit İşlemci Emülasyonu Üzerine Bir ÇalışmaDoç. Dr. Rayımbek Sultanov
5Bahoriddin DushabayevTürkçeden Kırgızcaya Metin Çeviren Yazılımın GeliştirillmesiBahoridin DUŞABAYEV
6Kadır MOMUNALİYEV Bilişim Teknolojileri Terimlerin Kırgızca Elektronik ensiklopedisi Prof. Dr. Ulan Brimkulov
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülzat KERİMBAYEVAKarbon Monooksidin Çevreye Olan Etkilerinin Çevresel ve Ekonomik Değerlendirilmesi (Bişkek sigara fabrikası örneği)Prof. Dr. Zarlık Maymekov
2Canarbek İZAKOVÇüy Vadisinin Doğu Bölgesinde yeraltı sularının korunumunun çevresel değerlendirilmesi Prof. Dr. Zarlık Maymekov
3Kubat KEMELOV Duman gazındaki kükürt dioksidin dağılımının çevresel değerlendirilmesi (Bişkek şehrinde konserva fabrikası yakıt biriminin örneği). Prof. Dr. Zarlık Maymekov
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Canıl İSKAKOVAKırgızistanda ‘Boza' üretiminde Fermantasyon prosesinin Araştırılması Doç. Dr. Anarseyit Deydiyev
2Cıldızay ÖZBEKOVAİnek ve yak etinin Floresans spektroskopi yöntemiyle karşılaştırılmalı araştırılması Prof. Dr. Asilbek Kulmirzayev
Кimya Mühendisliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Şerafettin KÜÇÇÜKOĞLUVollastanit Katkılı Keramiklerin Yapısı, Özellikleri ve EldesiDoç. Dr. Bakıt Borkoyev
Matematik Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nasıykat ARZIBAYEVAVoltera III. Cins Lineer İntegral Denklem Sistemini Voltera II. Cinse indirgeyerek çözmeProf. Dr. Avıt ASANOV
2Murat SEZERStieltjes İntegralinin Simpson Metodu ile Yaklaşık Değerini Bulma Prof. Dr. Avit Asanov
3Ali ÇALIŞStieltjes İntegralinde Sayısal Yaklaşım Metodları (Trapezoidal Kuralını Kullanarak Hesplama) Prof. Dr. Avit Asanov