Декан
Проф.док. Али Осман Солак

Декан жардамчылары
Доц.док. Тамара КАРАШЕВА

Декан жардамчылары
Доц.док. Мээрим ИМАШ КЫЗЫ

_
Чынара ТАБАЛДИЕВА

Декандын катчысы
Наргиза МАМЫТОВА

Кызматкер
Йусуф ГҮНДҮЗ

ФАКУЛЬТЕТ КЕҢЕШИ

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.док. Али Осман СолакТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИДеканТөрага
Проф.док. Асан ӨМҮРАЛИЕВТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИБөлүм БашчысыМүчө
Проф.док. Анаркүл УрдалетоваТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИБөлүм БашчысыМүчө
Проф.док. Фахреддин АБДУЛЛАЕВТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Проф.док. Мухаммет КАМАЛИТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Проф.док. Ибрахим Илкер ӨЗЙИГИТТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Доц.док. Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВАТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИБөлүм БашчысыМүчө
Доц.док. Тамара КАРАШЕВАТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИДекан жардамчыларыМүчө
Доц.док. Кадырбай ЧЕКИРОВТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Доц.м.а.док. Йылмаз КайаТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ
БАШКАРУУ КЕҢЕШИ

Аты жөнүБөлүмүКызматыТүрүӨмүр баяны
Проф.док. Али Осман СолакТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИДеканТөрага
Проф.док. Анаркүл УрдалетоваТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИБөлүм БашчысыМүчө
Проф.док. Фахреддин АБДУЛЛАЕВТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Проф.док. Али АсланТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Доц.док. Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВАТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИБөлүм БашчысыМүчө
Доц.док. Кадырбай ЧЕКИРОВТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө
Доц.м.а.док. Калыскан МАТАНОВАТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИАга окутуучуМүчө